Westers.nl

Subsidies en fondsen
Subsidies en fondsen

Terug

 

Op 20 september 2023 heeft een bijeenkomst van Zo Willen Wij Wonen plaatsgevonden met de focus op (vervolg)subsidies en fondsen waar bewonersinitiatieven op het gebied van wonen gebruik van kunnen maken.

Door de aanwezige vertegenwoordigers van alle initiatieven is kennisgemaakt met vertegenwoordigers van het Aanjaagteam WWZO en van het Nationaal Programma Groningen. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt het aanjaagteam publieke en private partners bij het maken van gezamenlijke afspraken over ouderenhuisvesting. Vervolgens stimuleren ze bij het vertalen van die afspraken naar concrete uitvoering. Er zijn informatiepakketten beschikbaar met alle subsidieregelingen om de realisatie van (ouderen)huisvesting te stimuleren (o.a. intergenerationeel wonen). Hieronder zijn deze te downloaden. Het betreft een selectie van relevante documenten voor bewonersinitiatieven vanuit een groter informatiepakket die door het aanjaagteam aan de provincies is verstuurd.

1.     Informatiepakket ten behoeve van de opgave voor ouderenhuisvesting
2.    Toelichting op verpleeghuisplekken en zorggeschikte woningen
3.    Opgave ouderenhuisvesting per regio en gemeente
4.    Platform 31 – Handreiking geclusterde woonvormen voor senioren

Vervolgens is doorgesproken met een vertegenwoordiger van Het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG is al nauw betrokken bij Zo Willen Wij Wonen en ondersteund financieel vanuit Toukomst de stichting en veel aangesloten bewonersinitiatieven. Meerdere van de initiatieven die deelnemen bij stichting Zo Willen Wij Wonen komen in een fase waarbij de conceptontwikkeling- en haalbaarheidsfase in een afrondende fase komt. Wanneer plannen in een volgende planontwikkeling- of uitvoeringsfase terecht komen vraagt dat om nieuwe financiering. Ook in deze fase is het voor bewonersinitiatieven nog erg risicovol om veel geld te investeren, omdat er vaak nog geen definitieve zekerheid is over realisatie van de woonvormen na afronding van de haalbaarheidsstudie.

Het Loket Leefbaarheid en Impulsloket bieden mogelijkheden om in een fase waarin de projecten concreter handen en voeten krijgen, aanvragen te doen voor subsidie. Er is een totaal van 10 miljoen euro beschikbaar voor Loket Leefbaarheid, 10 miljoen euro voor het Impulsloket en 5 miljoen euro voor projecten die zich richten op energieparticipatie. Hieronder enkele aantekeningen van de middag.

Energieparticipatie:
-    Voor bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie, kan ook van toepassing zijn op woonprojecten.

Loket Leefbaarheid:
-    Enkel aan te vragen door stichtingen, verenigingen of groepen bewoners (ook indien zij nog geen entiteit hebben).
-    Maximum van €10.000 per aanvraag.
-    20% eigen inbreng vereist.
-    Eigen inbreng kan ook middels het opvoeren van vrijwilligersuren.
-    Er wordt gewerkt met 1) een vrijwilligerstarief, 2) een tarief van experts die tegen kostprijs werkzaamheden uitvoeren en waarbij het overige ingebracht kan worden als eigen inbreng en 3) een commercieel tarief van maximaal €125 per uur.
-    Aantoonbaar draagvlak voor het plan.
-    Toekomstbestendigheid is minder van belang, ook voor eenmalige activiteiten met een zekere impact kan een aanvraag gedaan worden.
-    Een aanvrager kan een onbeperkt aantal aanvragen doen voor verschillende projecten/activiteiten.

Impulsloket:
-    Ook beschikbaar voor kleine ondernemers met activiteiten die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid, zij het met een maximumbedrag van €25.000 per aanvraag.
-    Alle overige aanvragers (stichtingen, verenigingen) kunnen een maximum van €125.000 aanvragen per project.
-    Projecten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan minimaal 2 van de 4 ambities van NPG en mogen geen afbreuk doen aan de overige ambities.
-    Toekomstbestendigheid c.q. een duurzame exploitatie na afloop van de projectperiode, is een belangrijk criterium bij aanvragen bij het Impulsloket.
-    50% cofinanciering vereist.
-    Wat er ook aangevraagd wordt, in principe moet het voor iedereen te gebruiken zijn (openbaar) en niet voor een selecte groep mensen/bewoners.
-    Belangrijk bij zowel de aanvragen bij Loket Leefbaarheid als Impulsloket is dat het een nieuw, afgebakend project betreft. Het kan dus geen doorstart zijn van iets wat al opgestart is. Zaak is om dit scherp te formuleren.

Overig:
-    Tip: leg een idee altijd eerst voor aan de programmateams.
-    Andere regionale fondsen die mogelijk van toepassing kunnen zijn, zijn Fonds Nieuwe Doen en LEADER Oost-Groningen. Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen onder relatief gunstige voorwaarden. Fonds Nieuwe Doen richt zich op projecten op de thema’s energie, leefbaarheid en zorg. LEADER richt zich specifiek op Oost-Groningen en wordt gefinancierd met Europese gelden.

Onderstaand zijn nog enkele bijlagen beschikbaar voor meer informatie.

1.    Fondsenboekje
2.    Tips bij fondsenwerving
3.    Verduidelijking Impulsloket

Deze laatste als aanvulling bij de informatie op de website. Alles over de regelingen is te vinden op www.nationaalprogrammagroningen.nl/subsidies. Op deze pagina vind je naast de loketten ook overige regelingen die met geld van Nationaal Programma Groningen mogelijk worden gemaakt. Meer specifiek voor het loket leefbaarheid is er ook nog de website: www.loketleefbaarheid.nl.

 

 

Bestanden

 

0. Informatiepakket tbv ouderenhuisvesting.docx 2. Toelichting op verpleeghuisplekken en zorggeschikte woningen.docx 4. Opgave ouderenhuisvesting per regio & gemeente.xlsx 5. Platform 31 - Handreiking geclusterde woonvormen voor senioren.pdf Fondsenboekje- versie Februari 2023.pdf Tips_fondsenwerving.pdf Verduidelijking_Impulsloket NPG.pdf