Westers.nl

Thema avond 5 juli 2022 in Wedde


 Thema avond 5 juli 2022 in Wedde

Notitie thema avond 2

 

Datum: 05-07-2022

Door: Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Zo Willen Wij Wonen

Voor: Inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

 

Aanleiding bijeenkomst

In het voorjaar van 2022 is onder de inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen een vragenlijst uitgezet met betrekking tot hun woonwensen en wat er voor hen nodig is om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen, als ze dat willen. Een groep mensen die heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden over het onderzoek is uitgenodigd op een bewonersavond in Veelerveen op 17 mei j.l. Op deze avond zijn eerste resultaten van de vragenlijsten gepresenteerd en besproken. Aanwezigen gaven aan graag verder in gesprek te willen over verschillende onderwerpen aan de hand van thema’s en in de vorm van groepsgesprekken.

 

Doelstelling notitie

De doelstelling van deze notitie is een beknopte terugkoppeling te geven van de resultaten van de eerste thema avond. Deze is op 05-07-2022 georganiseerd in De Voortgang in Wedde.

 

Aanwezigen

21 inwoners (namen en contactgegevens bekend) plus Jan Mulder en Wouter van de Kolk namens Zo Willen Wij Wonen.

 

Werkwijze

De avond begint met een bespreking van het thema woonvormen. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf Funda-advertenties van woonvormen zoals ze in de dorpen gerealiseerd zouden kunnen worden. Deze worden ingebracht om het gesprek te starten. Ook de thema’s voorzieningen & activiteiten en zorg & ondersteuning worden besproken.

 

Resultaten

 

Hieronder worden gedane uitspraken vastgelegd, vooruitlopend op het formuleren van een eerste functioneel programma van eisen voor oplossingen in de dorpen.

 • Het gevoel van vrijheid en eigen regie is belangrijk bij het huidige en toekomstige wonen. ‘Niets moet, /alles mag’ is een belangrijk uitgangspunt voor veel aanwezigen.
 • Hofje in het groen is een beeld dat vaker wordt genoemd. Met een balans tussen jong en oud. En als er in het dorp iets georganiseerd wordt kun je daar aan deelnemen.
 • Bij voorkeur zijn er gemeenschappelijke binnen- en/of buitenruimtes dichtbij beschikbaar, zodat (op laagdrempelige wijze) ontmoeten mogelijk is. Dit kunnen aanvullend ook huidige aanwezige faciliteiten zoals een dorpshuis zijn, maar het feit dat je daarvoor naar een ander gebouw moet en de straat over moet steken werkt al wel drempelverhogend.
 • De mate waarin men zaken gemeenschappelijk wil organiseren wisselt en vraagt verdere uitwerking per situatie/woonvorm. Over het gebruik van deelauto’s wordt bijvoorbeeld verschillend gedacht. Het delen van een gezamenlijke logeerkamer wordt genoemd als iets wat men vooral niet wil. Daarentegen spreekt een gezamenlijke (moes)tuin wel weer aan.
 • Mobiliteit wordt gezien als uitdaging in de dorpen, zeker als men ouder wordt en dit soms ook met gebreken komt. Aan de andere kant zijn oplossingen via Wedde dat ’t lukt, Automaatje en een boodschappendienst van supermarkten beschikbaar. Wel zorgt dit voor afhankelijkheid van anderen, dit wordt als nadeel gezien. Door het teruglopend aantal voorzieningen mist men het dagelijkse loopje of ommetje, bijvoorbeeld om te pinnen of een kleine boodschap te halen. Het genoegen van elke dag een vers broodje te kunnen halen.
 • Wedde dat ’t lukt wordt als zeer waardevol gezien om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen. In z’n algemeenheid zijn inwoners tevreden over het huidige zorg-, welzijns- en ondersteuningsnetwerk en hopen zij van harte dat deze kan blijven bestaan richting toekomst. Ook juist in het landschap waarin de zorg steeds verder onder druk kan komen te staan door ontwikkelingen als de vergrijzing en de toenemende vacatureruimte bij zorgorganisaties. En ook omdat voor een deel van de aanwezigen bijvoorbeeld geldt dat kinderen ver weg wonen, laat staan dat ze een beroep op hun hulp zouden willen doen.
 • Wonen is daarmee ook meer dan enkel een dak boven je hoofd. De omgeving dient ook geschikt te zijn en uit te nodigen voor activiteit, een zinvolle daginvulling te kunnen bieden. Bijvoorbeeld door het onderhoud van een gezamenlijke tuin of iemand kunnen helpen bij kleine huishoudelijke klussen.
 • Het hebben van eigen buitenruimte, eventueel in de vorm van grotere balkons, is een must bij het zoeken naar een geschikt alternatief ten opzichte van huidige woningen.
 • De algehele crux in de zoektocht naar een nieuwe vorm van wonen is het bepalen van het moment waarop je de huidige woning achterlaat en deze verruilt voor een nieuwe woning. Wat laat je hierin achter en wat krijg je ervoor terug, en vooral, wanneer slaat de balans om naar grotere voordelen voor het betrekken van een nieuwe woning/woonvorm. Het is een ingewikkeld dilemma voor de aanwezigen.
 • Ook financiën spelen een belangrijke rol in de afwegingen. De huidige bouw- en woningprijzen boezemen enige angst in. De andere kant is dat huidige huizen ook goed verkocht kunnen worden en hierdoor ook weer financiële ruimte ontstaat bij het betrekken van een nieuwe woning.
 • Het gemeentehuis spreekt tot de verbeelding als mogelijke toekomstige plek om te wonen. En ook hoe het een ondersteuningspunt kan zijn waar ook gemeentelijke diensten een loketfunctie kunnen krijgen op een alternatieve manier voor het omliggend gebied, aangevuld met ontmoetingsfuncties.
 • Aan één van de tafels wordt de vraag gesteld hoe inwoners zich kunnen mobiliseren om onderdeel te worden van de huidig spelende ontwikkeling van het gebouw. Besloten wordt dat de dorpsraden hierover actief gaan communiceren richting betrokkenen (inwoners, medewerkers van de gemeente, raadsleden en/of anderen). Met als doel dat de wensen van de inwoners van de voormalige gemeente Bellingwedde, zoals deze o.a. uit dit traject benoemd worden, een plek krijgen in de doorontwikkeling van het gemeentehuis.

 

Afsluitend

De aanwezigen worden per mail op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject. De aanwezigen worden uitgenodigd daarop te reageren en aan te geven als er een behoefte zit om in contact te raken met elkaar en anderen om initiatief te ontwikkelen. Documenten