Westers.nl

Ontwerpavond 3 in Veelerveen


Ontwerpavond 3 in Veelerveen

Notitie ontwerp avond 3

 

Datum: 04-10-2022

Door: Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Zo Willen Wij Wonen

Voor: Inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

 

Aanleiding bijeenkomst

In de zomer van 2022 is naar aanleiding van resultaten van verspreide vragenlijsten en georganiseerde thema avonden een nota van eerste uitgangspunten opgesteld. Deze nota geeft programmatisch inzicht in welke wensen en behoeften inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen dan nu het geval is. Er bleek een wens om een aantal specifieke ontwikkellocaties verder door te ontwikkelen. Om daarmee de programmatische uitgangspunten te vertalen naar concrete locaties in de dorpen.

Doelstelling notitie

De doelstelling van deze notitie is een beknopte terugkoppeling te geven van de resultaten van de derde ontwerp avond. Deze is op 04-10-2022 georganiseerd in Ons Noabershoes in Veelerveen.

Aanwezigen

15 inwoners (namen en contactgegevens bekend) plus Jan Mulder en Wouter van de Kolk namens Zo Willen Wij Wonen.

Werkwijze

De avond begint met een algemene inleiding. In totaal wordt aan twee tafels wisselend gewerkt aan twee vormen van wonen: het gemeentehuis Wedde en het hofjeswonen in Veelerveen. Beide groepen werken eerst aan de ene vorm en na 45 minuten werken zij aan de andere vorm. Het werken aan de gewenste invulling wordt gedaan aan de hand van een schetsplattegrond van de betreffende locatie en de omgeving ervan. Tevens zijn afbeeldingen en foto’s van woningen beschikbaar om het gesprek over materiaalgebruik, uitstraling en architectuur op gang te brengen.

 

Resultaten

Hieronder worden gedane uitspraken vastgelegd, vooruitlopend op het testplan. Doel is om in een volgende fase dit testplan te gaan toetsen op haalbaarheid.

 

Gemeentehuis Wedde

 • De gemeente Westerwolde werkt aan de toekomstige invulling van het gemeentehuis in Wedde. Hierbij heeft zij de ambitie dat deze invulling ook een bredere betekenis in de regio heeft. Denk aan thema’s als vrijetijdseconomie en cultuurtoerisme. Transparantie vanuit de gemeente naar de inwoners over het proces wordt gevraagd, dit wordt tot op heden gemist. Transparantie gaat hierin ook over de gemeten behoefte op basis waarvan de gemeente keuzes wil gaan maken in dit proces, zodat deze goed uitlegbaar zijn en begrepen kunnen worden.
 • Een woonfunctie staat bovenaan op de agenda van de aanwezige inwoners, de aantrekkelijkheid van de locatie wordt hierbij expliciet benoemd. Het wonen kan ook in combinatie met andere functies en voorzieningen, daarmee ook in combinatie met functies met een bredere betekenis in de regio.
 • Wat betreft andere functies wordt als eerst toerisme genoemd. Het gebouw zou een ‘bezoekerscentrum’ kunnen zijn van waaruit een netwerk in Westerwolde bediend wordt (musea, B&B’s, campings, culturele hotspots, wandel- en fietsroutes, etc.
 • De huidige raadzaal wordt ook als interessante plek voor de realisatie van horeca gezien. Het is daarbij wel zaak dat het geen concurrentie gaat voeren met de bestaande horeca, maar dat er een nieuw concept gelanceerd wordt met een nieuwe doelgroep. Waar mogelijk kan dit ook juist in samenwerking met de huidige horeca exploitanten in het dorp ontwikkeld worden. Ook dient de horeca qua ambiance en doelgroep aanvullend en aansluitend te zijn op de overige te realiseren functies in en om het gebouw.
 • Ook worden innovatieve oplossingen benoemd waarbij een vorm van winkel-voorziening ontstaat, gerund door inwoners zelf. Ook het realiseren van deelruimtes waar op vaste dagdelen pedicures, kappers, thuiszorg, opticien, audicien, etc. hun diensten aanbieden wordt als een waardevolle kans genoemd.
 • Wat betreft het wonen wordt direct gedacht aan het realiseren van appartementen in het huidige kantoorgedeelte van het gebouw. Men denkt dat er 12 appartementen met verschillende plattegronden gerealiseerd kunnen worden. Waarbij de kelderruimte een geschikte plek is voor bergingen en voor  fiets-parkeren.
 • Er wordt aan tafel nagedacht over een op te richten coöperatie van dorpsbewoners die de realisatie van de appartementen voor haar rekening neemt. Het scheiden van het eigendom van deze woonontwikkeling van de overige te ontwikkelen functies ligt voor de hand.
 • De aanwezigen vragen om het gezamenlijk uitwerken van het project, waarin nu informatie met eerste kengetallen nodig is (bouwkundige staat, huidig energielabel en benodigde investeringen in duurzaamheid, huidige waarde van het pand, etc.) om op hoofdlijnen te kunnen vaststellen hoe het vanuit haalbaarheidsoogpunt interessant is om verdere stappen te zetten en in welke richting.
 • Bijkomend voordeel van een coöperatie lijkt dat er op deze manier een mix van koop en huur mogelijk is, maar bovenal dat het dorp dan zelf regie kan pakken op de ontwikkeling én het toewijzingsbeleid van toekomstige bewoners. Zo kan een goede mix van bewoners geselecteerd worden, maar bovenal is er dan de zekerheid dat inwoners uit de eigen dorpen een voorkeurspositie kunnen krijgen. Ook het betaalbaar kunnen houden van de ontwikkeling wordt als een pré gezien in deze constructie.
 • Diversiteit van bewoners wordt onderschreven. Zowel voor meer jongere als oudere doelgroepen kan de realisatie van woningen in het gemeentehuis een deel van de oplossing zijn op de huidige, krappe woningmarkt in de regio.
 • Ook de inrichting van het terrein om het gebouw komt ter sprake. Er wordt gepleit voor laagdrempelige ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van bankjes en het creëren van loopjes. Ook wordt de vraag gesteld of er ook niet deels woningen gebouwd zouden kunnen worden op het terrein.

 

Hofjeswonen Veelerveen

 • Het huidige bosgebied achter het dorpshuis in Veelerveen wordt gezien als een mogelijke ontwikkellocatie voor woningen. Het betrekken van het productiebos bij de ontwikkeling zou het extra waardevol maken, mede omdat deze anders het vrije uitzicht belemmert.
 • De ligging van de woningen naast het dorpshuis wordt als voordeel gezien. Hierdoor zijn cultuur, horeca, sport, het verenigingsleven en andere diensten om de hoek bereikbaar en beschikbaar. Los van de samenhang die er van nature is, staat de verdere ontwikkeling van de woningen formeel los van het dorpshuis. Wel worden concrete mogelijkheden gezien om een of meerdere logeerkamers in het dorpshuis te realiseren, waar bezoek van de mensen die wonen in het hofje zouden kunnen overnachten.
 • Een recreatiepark-achtige sfeer met gevarieerde, losstaande woningen verspreid over het gebied, en veel aandacht voor groen en uitzicht is de wens. Het wonen in dit gebied wordt al hertaald naar ‘wonen in de natuur’ in plaats van ‘hofjeswonen’. Wanneer mogelijk is het ook zeer wenselijk niet het volledige bos te kappen voor deze woonontwikkeling, maar dit bos juist met wonen te integreren.
 • Wat er ook gerealiseerd gaat worden, de woningen dienen hoe dan ook aangeboden te worden aan de lokale inwoners.
 • Een mix van doelgroepen is gewenst en ook goed denkbaar in deze woonvorm, aldus de aanwezigen.
 • Wat betreft het type woning spreken de meegebrachte afbeeldingen van het project Vriendenerf Olst aan. Bij voorkeur hebben alle woningen een puntdak, mogelijk ook met een tweede slaapkamer op de eerste verdieping. Een ander aansprekend voorbeeld is de realisatie van nieuwbouw woningen in de architectuur van vroegere arbeiderswoningen in Frederiksoord.
 • De uitstraling en architectuur van de te realiseren woningen dienen aansluitend te zijn op het huidige (cultuurhistorisch) karakter van het dorp.
 • Het ontwikkelen van de woonvorm zou flexibel moeten kunnen zijn. Bij behoefte kan dan eenvoudig uitbreiding plaatsvinden van de woonvorm. Dit vraagt wel om extra investeringen in het aanleggen van infrastructuur bij de start.
 • Ook het modulair kunnen aanpassen bij behoefte, zowel vergroten als verkleinen, van de woningen zou een voordeel zijn (extra slaapkamer, toepassing domotica, etc.).

 

Afsluitend

Van deze bijeenkomst is bovenstaande notitie opgesteld welke via de website www.zowoontwesterwolde.nl gepubliceerd wordt. Inwoners zijn van harte uitgenodigd daar op te reageren. Ook zullen zij hoe dan ook per mail en via de website op de hoogte gehouden worden van het vervolg van het traject.Documenten