Westers.nl

Ontwerpavond 2 in Wedde


Ontwerpavond 2 in Wedde

Ontwerpavond 2

 

Datum: 28-09-2022

Door: Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Zo Willen Wij Wonen

Voor: Inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

 

Aanleiding bijeenkomst

In de zomer van 2022 is naar aanleiding van resultaten van verspreide vragenlijsten en georganiseerde thema avonden een nota van eerste uitgangspunten opgesteld. Deze nota geeft programmatisch inzicht in welke wensen en behoeften inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen dan nu het geval is. Er bleek een wens om een aantal specifieke ontwikkellocaties verder door te ontwikkelen. Om daarmee de programmatische uitgangspunten te vertalen naar concrete locaties in de dorpen.

Doelstelling notitie

De doelstelling van deze notitie is een beknopte terugkoppeling te geven van de resultaten van de tweede ontwerpavond. Deze is op 28-09-2022 georganiseerd in De Voortgang in Wedde.

Aanwezigen

28 inwoners (namen en contactgegevens bekend) plus Jan Mulder en Wouter van de Kolk namens Zo Willen Wij Wonen.

Werkwijze

De avond begint met een algemene inleiding en een voorstelronde per tafel. In totaal wordt aan vier tafels gewerkt aan de gewenste invulling van de verschillende locaties. Twee tafels werken aan het gemeentehuis Wedde, de andere tafels aan de pastoriewoning in Vriescheloo en het hofjeswonen in Veelerveen. Na een eerste gespreksronde van 45 minuten vindt een korte pauze plaats. Na de pauze wisselen bewoners van tafel, daarmee soms ook van te ontwerpen locatie. Het werken aan de gewenste invulling wordt gedaan aan de hand van een schetsplattegrond van de betreffende locatie en de omgeving ervan. Tevens zijn afbeeldingen en foto’s van woningen beschikbaar om het gesprek over materiaalgebruik, uitstraling en architectuur op gang te brengen.

 

Resultaten

Hieronder worden gedane uitspraken vastgelegd, vooruitlopend op het testplan. Doel is om in een latere fase dit testplan te toetsen op haalbaarheid.

Gemeentehuis Wedde

 • De gemeente Westerwolde werkt aan de toekomstige invulling van het gemeentehuis in Wedde. Hierbij heeft zij de ambitie dat deze invulling ook een bredere betekenis in de regio heeft. Denk aan thema’s als vrijetijdseconomie en cultuurtoerisme.
 • Het wonen op de locatie blijft sterk tot de verbeelding spreken bij de inwoners, dit kan ook in combinatie met andere functies en voorzieningen, daarmee ook in combinatie met functies met een bredere betekenis in de regio.
 • Er zijn wisselende meningen om in te realiseren woningen voor een mix van doelgroepen (jongeren, starters, gezinnen, ouderen) te kiezen, of juist niet. Als alternatief voor een mix van doelgroepen is de focus op zelfstandig wonende senioren genoemd. Een deel van de geïnteresseerde senioren voor wonen in het gemeentehuis zal afhaken op het moment dat er een mix van jong & oud gaat wonen in het gemeentehuis. De algemene conclusie is dat er in het dorp een sterke behoefte is aan nieuwe woningen vanuit verschillende doelgroepen, vrijwel iedereen kan meerdere woningzoekers noemen waarvoor nu geen geschikte woning beschikbaar is.
 • Als voordeel voor het realiseren van seniorenwoningen wordt de doorstroming op de woningmarkt gezien. Waarbij instrumenten onderzocht kunnen worden om de vrij te komen huizen aan te wijzen voor een specifieke doelgroep uit de regio, bijvoorbeeld starters.
 • De betaalbaarheid van de woningen is een belangrijk streven. Met name op het gebied van verduurzaming van het gebouw worden uitdagingen gezien in relatie tot de betaalbaarheid. Aan de andere kant is men optimistisch over de huidige ontwikkelingen op dit gebied, in de zin dat nieuwe oplossingen verwacht worden die effectief én goedkoper zijn.
 • Er is behoefte om een of meerdere gezamenlijke binnenruimtes te gebruiken voor missende voorzieningen in het dorp. Een inloopvoorziening/soos met koffieautomaat wordt genoemd, het kunnen ruilen van boeken en/of een alternatieve supermarkt met Primera-functie die bijvoorbeeld wordt gerund door mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook het realiseren van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw wordt genoemd als optie.
 • Een loketfunctie van de gemeente is een mogelijkheid, maar er is enige twijfel of dit écht nodig is.
 • Ook de reeds bekende wens om een kinderopvang te realiseren in het huidige gemeentehuis wordt genoemd, hiervoor is ook al een concrete kandidaat. Een combinatie van de opvang met een dagopvang voor ouderen in het gebouw wordt gezien als waarde verhogend.
 • Voor de buitenruimte is de komst van een voedsel- of schooltuin van toegevoegde waarde. Ook het realiseren van een vaste halte voor de Op-StapBus wordt genoemd.
 • De te realiseren functies mogen nooit concurrent worden van de huidige voorzieningen in het dorp. Denk aan het dorpshuis en reeds gevestigde horecabedrijven.
 • Een meer toeristische functie, waarbij het gemeentehuis een ‘Bezoekerscentrum Westerwolde’ wordt van waaruit men de regio kan ontdekken (fietsen, wandelen, cultuur, horeca, etc.) is interessant, maar van minder belang voor de inwoners zelf.
 • De inwoners zien het als wenselijk dat er een deel wonen en een deel overige functies gerealiseerd wordt in het toekomstige gemeentehuis. Er wordt gesproken om als groep inwoners een coöperatie te starten en ‘eigen projectontwikkelaar’ te worden. Hiermee wordt tevens de betaalbaarheid geborgd. Waarbij het als reëel wordt gezien dat er een coöperatie ontstaat die zich richt op het wonen en een coöperatie die zich richt op de overige functies. Belangrijk onderliggend doel voor de inwoners is om positie te krijgen op de toekomst van ‘hun’ gemeentehuis, en zodat deze toekomst aansluit bij de concrete behoeften van de inwoners.

 

Pastoriewoning Vriescheloo

 • Net als vorige week op de bijeenkomst in Vriescheloo spreken mensen over en ontwerpen ze de gewenste toekomst van de huidige pastoriewoning.
 • Het stichtingsbestuur van de kerk, waar ook de pastoriewoning bij hoort, maakt plannen voor herontwikkeling van de pastoriewoning en het bijgebouw (Trefpunt).
 • Een voorwaarde voor het bestuur is dat de toekomstige invulling een functie blijft houden voor de kerk en voor het dorp. Denk aan het kunnen organiseren van koffie-ochtenden, het houden van vergaderingen, etc.
 • Een combinatie van bovenstaande functie met wonen en/of andere voorzieningen is bespreekbaar voor het bestuur en mede daarom vindt zij graag aansluiting bij het traject Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen.
 • Er wordt een pleidooi gehouden om de pastoriewoning zelf in oude staat te herstellen, daarmee terug te brengen tot enkel de begane grond.
 • De pastoriewoning wordt gezien als geschikte plek voor het kunnen houden van ontmoetingen. Ook het inrichten van een behandelruimte/spreekkamer wordt als kans gezien, denk bijvoorbeeld aan een pedicure of mobiele opticien die de ruimte kunnen gebruiken.
 • De achterkant van het gebouw, het huidige Trefpunt, wordt gezien als plek waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan zowel koop als huur zijn. Alternatief is om links en rechts van de pastoriewoning woningen te realiseren met een patio.
 • Ook op grond waar nu nog geen bebouwing is worden kansen gezien om woningen te realiseren.
 • Behoud van het groene karakter en stimulering van het bewegen door de tuin en het omliggende landschap wordt als zeer belangrijk gezien.
 • Het organiseren van mobiliteit/verplaatsingsmogelijkheden voor toekomstige bewoners is belangrijk. Zo wordt gedacht aan het realiseren van een vaste halte voor een opstapbus-achtige oplossing.
 • Er worden kansen gezien voor kleinschalige realisatie van nieuwe woningen, in een mix van de doelgroepen jong en oud. Waarbij jongeren een actieve bijdrage leveren in onderhoud/beheer en/of alledaagse zorgtaken, in ruil voor een huurkorting.
 • Bij voorkeur worden afspraken met een preferente zorgpartner gemaakt die, wanneer nodig, de juiste zorg kan leveren.
 • Woningen dienen minimaal twee slaapkamers te hebben. De woningen hebben geen zolder.
 • Het mogen losstaande huizen zijn of een klein rijtje, zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen is het uitgangspunt.

 

Hofjeswonen Veelerveen

 • Het huidige bosgebied achter het dorpshuis in Veelerveen wordt gezien als een mogelijke ontwikkellocatie voor woningen.
 • De ligging naast de activiteiten die vanuit het dorpshuis aangeboden worden, worden als groot voordeel gezien. Hierdoor zijn cultuur, horeca, sport, het verenigingsleven en andere diensten om de hoek bereikbaar en beschikbaar.
 • Een recreatiepark-achtige sfeer met losstaande woningen, verspreid over het gebied, en veel aandacht voor groen is de wens. Qua uitstraling spreekt wat dat betreft het Aardenhuis project in Olst tot de verbeelding.
 • Ook is er een gemeenschappelijke ruimte welke onder andere dienst doet als logeerhuis of logeerkamer. Deze kan bijvoorbeeld tijdelijk gebruikt worden door familie, vrienden of een verpleegkundige.
 • Daarbij kan een ‘vergeten boodschappen-winkeltje’ onderdeel zijn van de gemeenschappelijke voorzieningen.
 • Het realiseren van 15 tot 20 woningen wordt reëel en wenselijk geacht.
 • De woningen worden in verschillende types opgeleverd, van kleiner tot groter. Ook een aantal tiny houses kunnen hier bij horen.
 • Er wordt gezocht naar een mix van doelgroepen: starters, jongeren, (jonge) gezinnen, oudere echtparen en alleenstaanden (jong en oud).
 • Het wonen in het hofje vraagt om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wonen. En dat deze visie door toekomstige bewoners onderschreven wordt, al dan niet in de vorm van een ballotagecommissie-achtige werkwijze.
 • Ook het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap dient te worden besproken met (toekomstige) bewoners. Door gezamenlijk en onderling de aanpak te organiseren van beheer, onderhoud en het organiseren van activiteiten ontstaat cohesie en dit komt ten goede van de betaalbaarheid van het wonen in het hofje.

 

Afsluitend

In z’n algemeenheid wordt de oproep gedaan met elkaar aandacht te hebben en na te denken over hoe de niet digitaal-vaardige inwoners in de dorpen de kans te geven deel te nemen aan het participatie-traject. En om hier actie te gaan ondernemen waar wenselijk en mogelijk.

Van deze bijeenkomst wordt een notitie opgesteld welke nadien via de website www.zowoontwesterwolde.nl gepubliceerd wordt. Inwoners zijn van harte uitgenodigd daar op te reageren. Ook zullen zij hoe dan ook per mail en via de website op de hoogte gehouden worden van het vervolg van het traject.Documenten