Westers.nl

Ontwerpavond 1 in Vriescheloo


Ontwerpavond 1 in Vriescheloo

Notitie ontwerp avond 1

 

Datum: 20-09-2022

Door: Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Zo Willen Wij Wonen

Voor: Inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen
 

Aanleiding bijeenkomst

In de zomer van 2022 is naar aanleiding van resultaten van verspreide vragenlijsten en georganiseerde thema avonden een nota van eerste uitgangspunten opgesteld. Deze nota geeft programmatisch inzicht in welke wensen en behoeften inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen dan nu het geval is. Er bleek een wens om een aantal specifieke ontwikkellocaties verder door te ontwikkelen. Om daarmee de programmatische uitgangspunten te vertalen naar concrete locaties in de dorpen.
 

Doelstelling notitie

De doelstelling van deze notitie is een beknopte terugkoppeling te geven van de resultaten van de eerste ontwerp avond. Deze is op 20-09-2022 georganiseerd in ’t Ganzenust in Vriescheloo.
 

Aanwezigen

7 inwoners (namen en contactgegevens bekend) plus Jan Mulder en Wouter van de Kolk namens Zo Willen Wij Wonen.

 

Werkwijze

De avond begint met een voorstelronde. Vervolgens wordt hoofdzakelijk ingezoomd op een nieuw te realiseren woonvorm op de huidige locatie van de pastoriewoning in Vriescheloo, Dorpsstraat 119. Dit wordt gedaan aan de hand van een schetsplattegrond van het gebouw en de omgeving.

 

Resultaten

Hieronder worden gedane uitspraken vastgelegd, vooruitlopend op het testplan. Doel is om in een latere fase dit testplan te toetsen op haalbaarheid.

 • Het stichtingsbestuur van de kerk, waar ook de pastoriewoning bij hoort, maakt plannen voor herontwikkeling van de pastoriewoning en het bijgebouw (Trefpunt).
 • Een voorwaarde voor het bestuur is dat de toekomstige invulling een functie blijft houden voor de kerk en voor het dorp. Denk aan het kunnen organiseren van koffieochtenden en het houden van vergaderingen.
 • Een combinatie van bovenstaande functie met wonen en/of andere voorzieningen is bespreekbaar voor het bestuur en daarom vindt zij graag aansluiting bij het traject Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen.
 • Meegebrachte historische afbeeldingen door aanwezigen laten zien hoe de pastoriewoning, inclusief boerderijschuur aan de achterzijde, er vroeger uit zag. Het kan van toegevoegde waarde zijn deze historische uitstraling een belangrijke factor te laten zijn in de gewenste herontwikkeling.
 • Het kan van waarde zijn de huidige pastoriewoning in oude staat te herstellen, dat betekent verlaging van het huidige dak, en dat dit ook de ruimte kan worden voor deelgebruik. Daarmee kan het ook de ruimte zijn die een directe aanvullende functie heeft voor de kerk.
 • Er worden kansen gezien om een dergelijke ruimte ook te gebruiken als uitvalsbasis voor hobbyclubs/creatieve doeleinden en daarmee meer huiskamer voor dit deel van het dorp te kunnen laten zijn.
 • Er is geen behoefte bekend aan werkplekken voor thuiswerkers of ZZP-ers. Over het algemeen hebben inwoners daar goede en voldoende ruimte voor beschikbaar in eigen woningen, zo lijkt het. Mogelijk is er behoefte aan overlegruimte met vergaderfaciliteiten.
 • Bij het realiseren van wonen op het terrein, bijvoorbeeld op de huidige locatie van het Trefpunt, is het hebben van vrij uitzicht op de groene omgeving een voorwaarde.
 • Het hebben van een tweede slaapkamer is een must bij het realiseren van woningen, deze mag eventueel ook op een eerste verdieping zijn.
 • De aanwezige inwoners houden een pleidooi voor het door-ontwikkelen van het huidige bewonersinitiatief. Men wil met een groep actieve inwoners, in samenwerking met het stichtingsbestuur van de kerk, graag toewerken naar een nieuwe situatie. Er wordt aan tafel al gedacht aan de mogelijkheid om op termijn een gezamenlijke stichting op te richten welke de ontwikkeling mogelijk gaat maken, en waarbij zowel toekomstige bewoners als vertegenwoordigers van de kerk zitting nemen in het bestuur.
 • Doel van een dergelijke samenwerking is het kunnen sturen op de toekomstige ontwikkeling van het nieuwe gebouw en de blijvende invulling ervan. Daarmee kan de grotere betekenis voor het dorp geborgd blijven, bijvoorbeeld ook omdat beleggers/projectontwikkelaars geen kans krijgen de woningen, of een deel ervan, in handen te krijgen.
 • Er is een wens om seniorenwoningen te realiseren, wanneer mogelijk in de combinatie jong & oud. Ook het realiseren van één woning voor tijdelijk verblijf (ELV/revalidatie) noemt men als zeer wenselijk. Op het moment dat inwoners van de dorpen noodgedwongen moeten revalideren na een ingreep kan dit momenteel niet in de dorpen zelf.
 • Een rijtje van 3-4 woningen op de locatie van het huidige Trefpunt spreekt aan, zodat een verscheidenheid in prijzen aangeboden kan worden (middelste woningen zijn goedkoper).
 • Het hebben van een eigen schuur/berging is een pré.
 • Parkeren op het terrein van de kerk en de pastoriewoning moet goed mogelijk blijven, rekening houdend met bijeenkomsten, vieringen of rouwdiensten in de kerk en/of het toekomstige bijgebouw.
 • De bewoners uit Vriescheloo volgen de ontwikkelingen van nieuwe woonvormen in Veelerveen en Wedde met belangstelling. Zeker in relatie tot de historische waarde van te ontwikkelen plekken. Het hebben van een actieve rol bij de ontwikkelingen in andere dorpen spreekt minder tot de verbeelding.

 

Afsluitend

De aanwezigen worden per mail op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject. De aanwezigen worden uitgenodigd daarop te reageren en aan te geven als er een behoefte zit om in contact te raken met elkaar en anderen om initiatief te ontwikkelen. Ook via de website www.zowoontwesterwolde.nl worden updates en publicaties gedeeld.Documenten