Westers.nl

Nota van uitgangspunten


 Nota van uitgangspunten

Nota van uitgangspunten

 

Datum: 11-09-2022

 

Door: Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Zo Willen Wij Wonen

 

Voor: Inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

 

Aanleiding

In het voorjaar van 2022 is onder de inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen een vragenlijst verspreid met betrekking tot hun woonwensen en wat er voor hen nodig is om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen, als ze dat willen. Vervolgens zijn verschillende avonden georganiseerd waar geïnteresseerde bewoners voor uitgenodigd zijn. Tijdens deze avonden zijn resultaten van de vragenlijsten gedeeld en zijn deze verder uitgewerkt aan thematafels.

 

Doelstelling

De doelstelling van deze nota van uitgangspunten is om de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en gedane uitspraken van inwoners tijdens de verschillende thema-avonden te delen. De uitgangspunten worden in de loop van het proces aangevuld en aangescherpt. Dit ook omdat mensen de vragenlijst nog invullen en omdat er tegelijk één-op-één gesprekken plaatsvinden met inwoners.
Het programma van eisen is startpunt bij het ontwerpen van ruimtelijke en programmatische interventies. De komende periode werken we zo aan de vertaling van de uitgangspunten, eisen en wensen naar daadwerkelijke realisatie-opties op verschillende plekken in de dorpen.

 

Eerste uitgangspunten

Hieronder een opsomming van de eerste uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden steeds verder gespecificeerd en vormen de input voor het, waar mogelijk, daadwerkelijk realiseren ervan op verschillende plekken in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

 

Wonen, woonvormen & woonomgeving

 • De woonomgeving wordt als prachtig en veilig ervaren. Men wil er over het algemeen graag zo lang mogelijk blijven wonen, maar voorziet dat men met het huidige woningaanbod in de situatie kan komen dat men noodgedwongen zou moeten verhuizen naar buiten de huidige dorpsomgeving.
 • Inwoners willen een actieve rol in het zelf ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Het helpt hen om na te denken over de (nabije) toekomst, de rol van wonen daarin en om daarin zelf regie te pakken.
 • Er is een relatief grote wens voor de realisatie van nieuwe vormen van wonen. Tussenvormen die het langer blijven wonen in de dorpen mogelijk maken. Bungalows, chalets, woonhofjes en appartementen worden als oplossingen genoemd. Waarbij de meeste inwoners het hebben van een tweede slaapkamer als minimale eis formuleren.
 • Een verhuiswens ontstaat vaak door te grote woning & tuin en verminderde gezondheid.
 • Er is een verhuisbereidheid bij geschikte alternatieven. Het bepalen van het moment waarop je gaat verhuizen is heel moeilijk. Er worden nu nog niet tot nauwelijks geschikte alternatieven gezien die verhuizen aantrekkelijk maken.
 • Geschikte alternatieve woonvormen kunnen ontstaan wanneer er oog is voor vrijheid, eigen regie, eigen identiteit en ‘niets moet, alles mag’. De mate van gevraagde gezamenlijkheid, deelgebruik in de woonvormen en privacy is verschillend, dit vraagt om verschillende type oplossingen. Nieuwe woonvormen dienen te allen tijde levensloopbestendig/meergeneratie geschikt in opzet te zijn, daarmee ook geschikt voor een mix van jonger en ouder.
 • Realisatie van nieuwe woonvormen moet leiden tot een doorstroming op de lokale woningmarkt. Zodat ook juist starters en jonge gezinnen uit de directe omgeving de kans krijgen zich te vestigen in de dorpen. Dit komt de leefbaarheid ten goede.
 • Het gemeentehuis in Wedde, het terrein achter het dorpshuis in Veelerveen en de pastoriewoning in Vriescheloo spreken het meest tot de verbeelding als mogelijke ontwikkellocaties voor nieuwe woonvormen.

 

Voorzieningen & activiteiten

 • Er wordt in de vragenlijst gevraagd om de aanwezigheid van winkels, activiteiten en het hebben van ontmoetingsmogelijkheden.
 • Verder inzoomend hierop tijdens bewonersavonden leert dat de woonomgeving vooral uitnodigend dient te zijn om op pad te gaan en de woonvorm inclusief de directe omgeving dient elementen te bevatten die zingeving kunnen brengen (moestuinen, dorpshuis, overige voorzieningen die op ongedwongen wijze zorgen voor je ‘dagelijkse ommetje’).
 • Bij de realisatie van nieuwe woonvormen zijn gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes daarbij van extra waarde, om daarmee organisatie van activiteiten en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden heel laagdrempelig en vanzelfsprekend te maken.
 • Mobiliteit in de dorpen is een uitdaging, zeker als men ouder wordt. Dit vraagt continu om nieuwe, creatieve oplossingen. Op dit moment worden al oplossingen geboden via Wedde dat ’t lukt, Automaatje en de boodschappenservice van de supermarkt. Oplossingen kunnen ook in de sfeer liggen door te zorgen van mindere afhankelijkheid van vervoer door op een innovatieve wijze voorzieningen beschikbaar te maken in de eigen dorpsomgeving.
 • Bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen worden kansen gezien om hier ook voorzieningen voor het dorp aan te koppelen (gemeenteloket, thuiszorg steunpunt, bibliotheekfunctie, kleine winkel, etc.).

 

Zorg & ondersteuning

 • Beschikbaarheid hulp en ondersteuning is zeer belangrijk voor het langer kunnen blijven wonen in de dorpen. Op dit moment wordt het ondersteuningsnetwerk in de dorpen als goed ervaren. Uitdaging is om dit op niveau te houden in de komende decennia, in het licht van de toenemende vergrijzing en druk op de (thuis)zorg.
 • Zichtbare, herkenbare en laagdrempelige aanspreekpunten in het kader van zorg & ondersteuning in de dorpen is van toegevoegde waarde.
 • Het lokaal, sociaal netwerk van inwoners is van grote waarde in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Verhuizen naar een nieuwe woonomgeving kan extra ingrijpend zijn als je ouder wordt omdat het dan minder vanzelfsprekend is een nieuw sociaal netwerk op te kunnen bouwen.

 

Afsluitend

Na de zomer worden inwoners die eerder hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over het vervolg van dit actie-onderzoek uitgenodigd voor ontwerpavonden. Deze ontwerpavonden zijn gericht op de realisatie van bovenstaande uitgangspunten op specifieke plekken in de dorpen. Daarmee wordt een en ander steeds meer concreet en het geeft inwoners de kans een actieve rol te hebben in het vormgeven van hun eigen (woon)toekomst in de dorpen.Documenten