Westers.nl

Woongroep Hoogeland

Woongroep Hoogeland

Er zijn een aantal kernwaarden die de basis vormen voor de woongroep:
•    Zelfstandigheid 
•    Zelfvoorzienend, zover als mogelijk
•    Onafhankelijk van nutsbedrijven, zover als mogelijk
•    Saamhorigheid
•    Delen
•    Bewustzijn

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het concept en worden voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een eerste haalbaarheidsonderzoek. De haalbaarheid van de eerste drie punten zal pas duidelijk worden als de onderhandelingsfase met de gemeente en andere betreffende instanties op gang is gekomen. De stichting zal daarbij ondersteunt worden door partijen die hier ervaring mee hebben. Het is niet de bedoeling dat het project op een politieke agenda verschijnt.

Een moestuin zal de eigen productie van groenten en fruit al op gang brengen en dat zal al een eerste stap naar zelfstandigheid zijn. Financiële middelen, de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en technische innovaties spelen bij het behalen van deze doelen een rol. 
Er zal gestreefd worden naar zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. De hoofdinkomsten komen uit de huur. Daarnaast zullen er activiteiten georganiseerd worden zoals lezingen en zal er wellicht een mogelijkheid zijn om de keuken-faciliteiten te gebruiken tegen betaling. Twee of drie standplaatsen voor kampeerwagens zouden ook een bron van inkomsten kunnen zijn.

Voor de toekomstige bewoners van het project zijn vooral de volgende drie punten van belang.
De saamhorigheid zal o.a. tot uitdrukking komen in: zorg voor elkaar, luisteren naar de ander, hulpvaardigheid en dergelijke.
De keuken, de wasmachine, het vervoer, de werkplaats en andere voorzieningen die daarvoor in aanmerking komen, zullen worden gedeeld. Er zal een gemeenschappelijke ruimte zijn. Iedere wooneenheid zal wel zo worden ingericht dat de bewoner(s) verzekerd is (zijn) van een privé - omgeving.
Bewustzijn zal er zijn t.a.v. energie - en watergebruik, duurzaamheid, benodigde woonoppervlak, gezond leven, overlast aan medebewoners en afval. Het woonoppervlak van een 1-persoons wooneenheid zal bijvoorbeeld ongeveer 50 vierkante meter zijn.

Het een en ander zal worden vastgelegd in een brondocument, dat zal worden opgesteld in gezamenlijk overleg met de toekomstige bewoners. De essentie van dit document zal Samenwonen - Samendoen zijn. Daarin zal ook worden vastgelegd dat pand en perceel niet verhandelbaar zullen zijn en dat het project zoals het is georganiseerd wordt doorgegeven naar volgende generaties en het zich zo verder kan ontwikkelen.

We hebben een pand op het oog, dat aan al onze eisen lijkt te voldoen. De stichting verkrijgt daarop het recht van eerste koop tot en met 2024. Als het lukt om dit pand aan te kopen dan zal het zo geregeld worden dat de stichting juridische eigenaar is en de bewoners het economische vruchtgebruik ervan hebben. In de loop van 2024 zal ook een eigen website beschikbaar komen van het initiatief.Documenten